Versie 1.1 van de Algemene Voorwaarden van Jeroen Smits Produkties BV., statutair gevestigd te Voorburg en ingeschreven onder KvK-nummer 28083685                                                        

Artikel 1 (Definities)                                                                                

Artikel 2 (Toepasselijkheid)                                                          

Artikel 3 (Overeenkomsten)                                                                

Artikel 4 (Meerwerk)                                                                                  

Artikel 5 (Inschakeling derden)                                                                  

Artikel 6 (Aansprakelijkheid en vrijwaringen)                                            

Artikel 7 (Tarieven)                                                                                  

Artikel 8 (Betaling)                                                                                    

Artikel 9 (Intellectuele Eigendom)                                                            

Artikel 10 (Geheimhouding)                                                                     

Artikel 11 (Opschorsen en beëindiging)                                       

Artikel 12 (Toepasselijk recht en bevoegde rechter)                                   

JEROEN SMITS PRODUKTIES

Artikel 13 (Opname Product)                                                                    

Artikel 14 (Aanpassingen aan het Product)                                              

Artikel 15 (Uitzending Product)                                                                 

EVENTS         

Artikel 16                                                                                                     

TRAININGEN     

Artikel 17                                                                                          

ONLINE PLATFORMS   

Artikel 18                                                                                    

FORMAT ONTWIKKELING       

Artikel 19                                                           

UITVOEREND ARTIEST         

Artikel 20                                                                          

TOTAAL CONCEPTEN         

Artikel 21                                                                              

ALGEMEEN

Artikel 1 (Definities)

1 Aanbieder: iedere persoon die offerte uitbrengt aan de Opdrachtnemer.
2 Deelnameovereenkomst / Contract / Lidmaatschap of Abonnement: de door Opdrachtnemer schriftelijk uitgebrachte en door Partijen ondertekende bevestiging van deelname. Opdrachtnemer is niet gebonden aan enige deelname-overeenkomst, anders dan na ondertekening van de Deelnametoekenning door Partijen.
3 Mediabureau: een door Opdrachtgever ingeschakeld (advies)bureau dat Opdrachtgever en/of Partijen adviseert op het gebied van communicatie, media en middelen en dat bemiddelt inzake de totstandkoming van enige overeenkomst tussen Partijen.
3.1 Opdrachtgever: iedere persoon die aan Jeroen Smits Produkties of produkten en diensten handelend onder de naam van Jeroen Smits Produkties opdracht geeft tot het verlenen van diensten, het uitvoeren van werkzaamheden of het leveren van Producten.
3.2 Opdrachtnemer: Jeroen Smits Produkties BV of de namens Jeroen Smits Produkties BV.       optredende gemachtigde(n).
4 Overmacht: een situatie zoals bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek.
5 Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.
6 Persoon: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
6.1 Product: voor Opdrachtgever ontwikkelde of te ontwikkelen mediaproducties in de breedste zin des woords. Abonnementen Video Platform, verlenging en uitbreiding van pakketten binnen de standaard genoemde content. Evenement, Optreden uitvoerend Artiest

Artikel 2 (Toepasselijkheid)

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Opdrachtnemer en op alle leveringen en diensten die door Opdrachtnemer worden verricht, alsmede op alle overeenkomsten, de wijze van totstandkoming en de uitvoering daarvan, alle activiteiten en alle Producten van Opdrachtnemer of derde partijen optredend als vertegenwoordiger van Opdrachtnemer. Deze Algemene Voorwaarden zijn voorts van toepassing ten aanzien van door Opdrachtgever gemachtigde derden, waaronder een Mediabureau.
2.2 Partijen kunnen alleen schriftelijk overeenkomen dat van deze Algemene Voorwaarden kan of zal worden afgeweken. Op de overeenkomsten is louter Nederlands recht van toepassing.
2.3 Opdrachtnemer verwerpt uitdrukkelijk de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever indien zij algemene voorwaarden hanteert en/of deze aan Opdrachtnemer toezendt en/of verklaart dat deze op een overeenkomst met Opdrachtnemer van toepassing zijn.
2.4 Indien enige passage of bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een tussen Partijen gesloten overeenkomst te eniger tijd nietig is, dan wel vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Voor de alsdan nietige c.q. vernietigde passage(s) of bepaling(en) zal een regeling worden getroffen die de bedoeling van Partijen het dichtst benadert.

Artikel 3 Overeenkomsten (te noemen Deelnameovereenkomst, Contract, Lidmaatschap of Abonnement)

3.1 Aanvragen voor offertes en aanbiedingen door Opdrachtnemer zijn niet bindend. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 Indien een Persoon namens of voor rekening van Opdrachtgever een overeenkomst sluit met Opdrachtnemer, verklaart hij door ondertekening of mondelinge verstrekking van de opdracht daartoe bevoegd te zijn. Deze Persoon is naast Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
3.3 Een Deelnameovereenkomst komt slechts tot stand na ondertekening van de Deelnametoekenning door beide partijen. Deze bepaling geldt voorts voor alle andere tussen Partijen te sluiten overeenkomsten, lidmaatschappen en of abonnementen. De inhoud van de overeenkomst tot deelname is uitsluitend neergelegd in de schriftelijke participatieovereenkomst, Contract, lidmaatschap en of abonnement
3.4 Indien een overeenkomst tussen Partijen wordt aangegaan zonder dat schriftelijke bevestiging of ondertekening plaatsvindt, wordt de inhoud van deze overeenkomst geacht volledig te zijn vervat in de offerte van Opdrachtnemer. Geldend voor alle mogelijke manieren van samenwerken en het leveren van diensten binnen Jeroen Smits Produkties en haar produkten en diensten.
3.6 Indien Partijen de participatieovereenkomst of offerte of enige andere schriftelijke overeenkomst wensen te wijzigen of aan te vullen, dient dit door partijen schriftelijk te worden vastgelegd, waarbij de ingangsdatum van de wijziging of aanvulling daarbij uitdrukkelijk zal worden vermeld. Eventuele bepalingen en of geschreven teksten die zelfstandig na ondertekening door opdrachtgever dan wel opdrachtnemer zijn toegevoegd, dienen in alle gevallen te worden voorzien van een handtekening onder deze toegevoegde teksten door beider partijen. Op eventuele toezeggingen en beloften in mails die betrekkingen hebben op alle overeenkomsten in de breedste zin van het woord, en mogen worden aangemerkt als inhoudelijke verandering van de opdracht zoals omschreven binnen de opgemaakte overeenkomsten, kunnen zonder bevestiging aan elkaar van deze toezeggingen, geen rechten worden ontleent.
3.7 Opdrachtgever is gehouden de noodzakelijke medewerking te verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer. Het niet willen inplannen van eventuele opnamedagen door opdrachtgever stelt de verplichting van betalen niet uit.

Artikel 4 (Meerwerk)

4.1 Een opdracht tot meerwerk dient door Opdrachtgever schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden verstrekt. Niet anders dan na schriftelijk akkoord van Opdrachtnemer komt een overeenkomst tot meerwerk tot stand.
4.1 Indien Opdrachtnemer een (mondelinge) opdracht ontvangt van Opdrachtgever of een medewerker of vertegenwoordiger van Opdrachtgever aangaande werkzaamheden die niet zijn overeengekomen, en Opdrachtgever heeft na uitvoering van het meerwerk dit werk geaccepteerd althans heeft niet geprotesteerd tegen het meerwerk, mag Opdrachtnemer er vanuit gaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever is geschied tegen de door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen en tarieven.
4.2 Opdrachtgever is gehouden betaling(en) van meerwerk te voldoen zodra dit meerwerk aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht en geleverd

Artikel 5 (Inschakeling derden)

5.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan enige rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan derden over te dragen of af te staan.
5.2 Slechts in het kader van de totstandbrenging van overeenkomsten met Opdrachtnemer is Opdrachtgever gerechtigd derden, zoals een Mediabureau, in te schakelen. Het Mediabureau treedt te allen tijde op in naam en voor rekening van Opdrachtgever.
5.3 Opdrachtnemer kan met een Mediabureau overeenkomen dat een bureaucommissie toegekend wordt van maximaal 5% van het totaalbedrag van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. Tussen Opdrachtnemer en het Mediabureau zullen hierover nadere afspraken gemaakt worden. Indien geen (voorafgaande) afspraken zijn gemaakt, is Opdrachtnemer niet gehouden om tot betaling van enige commissie over te gaan.

Artikel 6 (Aansprakelijkheid en vrijwaringen)

6.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.
6.2 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van grove opzet dan wel roekeloosheid van Opdrachtnemer. Geldend voor alle mogelijke vormen van overeenkomsten binnen de Jeroen Smits Produkties BV en haar onderhevige werkmaatschappijen, producten en diensten.
6.3 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat als tegenprestatie voor de opdracht is overeengekomen.
6.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
6.5 Opdrachtgever is in geval van schade of dreiging van schade gehouden om alle mogelijke en redelijke schade beperkende maatregelen te nemen.
6.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, of die het gevolg is van enig ander handelen of nalaten van Opdrachtgever.
6.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op door die derden gepretendeerde intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door Opdrachtgever aangeleverd materiaal van welke aard dan ook. Partijen zullen elkaar onverwijld en volledig informeren over dergelijke aanspraken van derden.

Artikel 7 (Tarieven)

7.1  Alle door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief btw en omzetbelasting, tenzij anders vermeld. Een eventueel verschuldigde bureaucommissie is echter alreeds bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.
7.2  De vastgestelde prijzen zoals overeengekomen in de participatieovereenkomst, zijn bindend. Opdrachtnemer is vrij haar prijzen en tarieven verhogen. Opdrachtnemer zal een eventuele verhoging van prijzen of tarieven ten minste drie maanden van tevoren aankondigen. Mocht deze aangekondigde verhoging een verhoging van meer dan 20% bedragen, dan heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8 (Betaling)

8.1 Opdrachtnemer zal per omgaande na de ondertekening van de Deelnametoekenning,
( boekings ) overeenkomsten, lidmaatschappen, abonnementen of enige andere tussen Partijen gesloten overeenkomst, de factuur aan Opdrachtgever toezenden.
8.2 Opdrachtgever is gehouden aan de betalingsverplichting en financiële afspraken zoals opgenomen in en binnen de participatieovereenkomst en of andere gesloten overeenkomsten waarin deze financiele afspraken worden bekrachtigd.
8.3 Na het verstrijken van een van de in lid 2 genoemde termijnen, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is en is het gehele aan opdrachtgever gefactureerde bedrag onmiddellijk opeisbaar. Vanaf het moment waarop het verzuim intreedt tot aan de dag der algehele betaling is Opdrachtgever de wettelijke (vertragings)rente verschuldigd over het gefactureerde en uitstaande bedrag. Dit komt neer op 2% cumulatief per maand.
8.4 Afgezien van de verrekening met eventueel reeds betaalde voorschotten, staat het Opdrachtgever niet vrij enige door haar verschuldigde vergoeding te verrekenen, op te schorten of daarop inhoudingen te laten plaatsvinden.
8.5 Opdrachtgever is gehouden het overeengekomen bedrag op het aangegeven banknummer en onder vermelding van het aangeven betalingskenmerk of factuurnummer, over te maken.
8.6 Opdrachtgever is gehouden onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Opdrachtnemer te melden.

Artikel 9 (Intellectuele Eigendom)

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op de resultaten van de werkzaamheden van Opdrachtnemer danwel haar leverancier(s), berusten bij Opdrachtnemer respectievelijk haar leverancier(s). Deze rechten worden niet overgedragen, tenzij Partijen anders schriftelijk overeenkomen.
9.2 Opdrachtnemer verleent na volledige betaling door Opdrachtgever een eeuwigdurende (gebruiks)licentie aan Opdrachtgever ten aanzien van het door Opdrachtgever bestelde Product. Opdrachtgever is op basis van deze licentie gerechtigd het Product op een door haar gewenste wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, al dan niet in gewijzigde vorm. Deze gebruikslicentie is niet exclusief en is overdraagbaar, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. Rechten zijn af te kopen bij het niet verlengen van de abonnementen.
9.3 Indien enige intellectuele eigendomsrechten, portretrechten hieronder begrepen, van Opdrachtgever onderdeel van het Product uitmaken, dan verleent Opdrachtgever een eeuwigdurende, exclusieve, niet overdraagbare gebruikslicentie aan Opdrachtnemer.
9.4 Opdrachtnemer blijft onder alle omstandigheden, dus ook in geval van een eventuele overdracht van intellectuele eigendomsrechten, bevoegd om het betreffende Product voor eigen gebruik te verveelvoudigen en openbaar te maken. Opdrachtgever erkent het recht van Opdrachtnemer om de productie op te nemen in promotiemateriaal, waaronder begrepen de portfolio van Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal geen beroep op enig intellectueel eigendomsrecht doen
9.5 Indien Opdrachtgever in strijd handelt met diens contractuele verplichtingen, is Opdrachtnemer gerechtigd de verleende licentie tot gebruik van de productie tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen.

Artikel 10 (Geheimhouding)

10.1 Partijen garanderen de geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking van die gegevens verplicht. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd, indien deze door een van de Partijen als zodanig zijn aangeduid.

10.2 Partijen zijn niet gerechtigd gegevens die door de andere partij ter beschikking worden gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze gegevens werden verkregen.

Artikel 11 (Opschorting en beëindiging)

11.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om haar uitvoering, waaronder begrepen de nakoming van haar betalingsverplichtingen, of een gedeelte daarvan, op te schorten in geval van verzuim of voorzien verzuim van Opdrachtgever, zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is.
11.2 Opdrachtnemer is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien Opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst om welke reden dan ook opschort, zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is en zonder tot betaling van enige vergoeding aan Opdrachtgever gehouden te zijn.
11.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Ontbinding kan echter niet plaatsvinden voordat een deugdelijke en zo specifiek mogelijke schriftelijke ingebrekestelling is uitgebracht aan Opdrachtgever, behalve indien de wet voorschrijft dat ook zonder ingebrekestelling ontbonden kan worden.
11.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien Opdrachtgever (voorlopig) surseance van betaling wordt verleend, indien het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of indien de onderneming van Opdrachtgever anderszins wordt geliquideerd of beëindigd.

Artikel 12 (Toepasselijk recht en bevoegde rechter)

12.1 Op alle offertes en overeenkomsten tussen Partijen is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle mogelijke geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van de Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer een andere plaats kiest.

 

JEROEN SMITS PRODUKTIES BV ( of handelend onder een andere naam )

Artikel 13 (Opname Product)

13.1 De opnamedatum voor een Product wordt na overleg tussen Partijen vastgesteld door Opdrachtnemer. Opdrachtgever kan de vastgestelde datum niet eenzijdig verzetten, maar behoeft hiervoor de schriftelijke goedkeuring van Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal gehouden zijn een dergelijk verzoek met redenen te omkleden.
13.2 Indien de datum op enkel initiatief van Opdrachtgever wordt verzet, behoudt Opdrachtnemer  het recht voor om Opdrachtgever de volgende vergoeding in rekening te brengen:
-     Mocht Opdrachtgever meer dan vijf (5) werkdagen voor de opnamedatum de vastgestelde opnamedatum wensen te wijzigen, dan worden hiervoor in beginsel geen kosten in rekening gebracht. Voorgaande geldt behoudens het in lid 1 bepaalde.
-     Mocht Opdrachtgever vier (4) werkdagen voor de opnamedatum de vastgestelde opnamedatum wensen te wijzigen, dan worden hiervoor 10% van het totaalbedrag van de betreffende opdracht of het betreffende Product worden gefactureerd.
-     Mocht Opdrachtgever drie (3) werkdagen voor de opnamedatum de vastgestelde opnamedatum wensen te wijzigen, dan worden hiervoor 25% van het totaalbedrag van de betreffende opdracht of het betreffende Product worden gefactureerd.
-     Mocht Opdrachtgever twee (2) werkdagen voor de opnamedatum de vastgestelde opnamedatum wensen te wijzigen, dan worden hiervoor 40% van het totaalbedrag van de betreffende opdracht of het betreffende Product worden gefactureerd.
-     Mocht Opdrachtgever één (1) werkdag voor de opnamedatum de vastgestelde opnamedatum wensen te wijzigen, dan worden hiervoor 50% van het totaalbedrag van de betreffende opdracht of het betreffende Product worden gefactureerd.
-     Mocht Opdrachtgever op de opnamedag zelf de opnamedatum wensen te wijzigen, dan worden hiervoor 80% van het totaalbedrag van de betreffende opdracht of het betreffende Product worden gefactureerd.
13.3 Opdrachtnemer kan naar eigen beoordeling besluiten om in geval van Overmacht aan de kant van Opdrachtgever van facturering van de in het voorgaande lid neergelegde vergoedingen af te zien.
13.4 Indien er op een tweede opnamelocatie (binnen een straal van 20 km) moet worden gefilmd, bedragen de kosten €250,- De kosten van locaties buiten 20 km of meerdere locaties gaan in overleg en altijd ter ondertekening van beider partijen.
13.5 Na ondertekening van de Deelnameovereenkomst is de Opdrachtgever gehouden het Product af te nemen. Mocht de Opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, besluiten af te willen zien van (verdere) deelname of medewerking, dan is de Opdrachtnemer gerechtigd 100% annuleringskosten in rekening te brengen bij de Opdrachtgever.

Artikel 14 (Aanpassingen aan het Product)

14.1 Opdrachtnemer zal binnen een tussen Partijen af te spreken termijn nadat de opnamen van het Product zijn afgerond, een eerste elektronische versie van het Product aan Opdrachtgever doen toekomen. De af te spreken termijn is indicatief en derhalve nimmer fataal. 
14.2 Opdrachtgever dient direct na de (op)levering van het Product deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Opdrachtnemer zo snel als mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen op de hoogte te brengen. Indien binnen deze termijn geen melding plaatsvindt, dan wordt Opdrachtgever geacht met het Product in te stemmen en vervalt ieder recht op retentie of wijziging.
14.3 Opdrachtgever is gerechtigd direct na de (op)levering van het Product aan Opdrachtnemer eenmalig om wijziging van het Product te verzoeken. Dit verzoek dient in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen aan Opdrachtnemer over te worden gebracht. Indien dit verzoek naar het oordeel van Opdrachtnemer redelijk en terecht is, zal Opdrachtnemer de gewenste wijziging kosteloos doorvoeren. Indien binnen deze termijn geen melding plaatsvindt, dan wordt Opdrachtgever geacht met het Product in te stemmen en vervalt ieder recht op kosteloze wijziging.
14.4 Overige gewenste aanpassingen kunnen op verzoek worden uitgevoerd tegen de op dat moment geldende tarieven van Opdrachtgever.

Artikel 15 (Uitzending Product Televisie ) indien van toepassing

15.1 Uit de relevante mediawetgeving vloeit voor Opdrachtnemer het uitgangspunt van redactionele onafhankelijkheid voort. Opdrachtnemer bepaalt derhalve uiteindelijk welke plek een door Opdrachtgever ingekochte Product in het desbetreffende programma zal krijgen. Iedere door Opdrachtnemer toezegging met betrekking tot de datum en het tijdstip van uitzending geldt als een indicatie. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen de datum en/of het tijdstip van uitzending te wijzigen.
15.2 Indien het om enige reden niet mogelijk blijkt het Product op of rondom het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip uit te zenden, dan zal Opdrachtnemer zich inspannen om het Product op een alternatief maar vergelijkbaar tijdstip uit te zenden. Opdrachtnemer is in dit verband niet gehouden tot enige schadevergoeding
15.3 Indien door een aan Opdrachtgever te wijten omstandigheden (een deel van) het Product niet uitgezonden kan worden op het overeengekomen tijdstip of de overeengekomen datum, behoudt Opdrachtnemer het recht voor de gereserveerde zendtijd naar eigen inzicht aan een derde partij ter beschikking te stellen. Indien Opdrachtnemer hier niet in slaagt, is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer voor de volledige gereserveerde zendtijd te betalen.
15.4 Een Product is in een uitzending vrijwel altijd onderdeel van een geheel. Opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat er mogelijk vooraf en/of na afloop van de uitzending van het Product van Opdrachtgever, andere items worden uitgezonden.

EVENTS

Artikel 16 ( Totaal Voorwaarden Evenementen Produktie )

16.1 Partijen sluiten voorafgaand aan de produktie van een event een overeenkomst van opdracht. Binnen deze overeenkomst worden verwachtingen, budget en uitvoering geconcretiseerd.
16.2 Opdrachtnemer sluit voor ieder evenement een aansprakelijkheidsverzekering af die eventuele schade op en voor aansprakelijkheid zal dekken. Opdrachtgever zal zelf een evenementenverzekering moeten afsluiten aangaande de opdracht van produktie
16.3 Binnen de produktie gelden de algemene voorwaarden van leveranciers, artiesten en overige partijen die onderdeel zijn van het evenement. Opdrachtnemer zal zich moeten houden aan deze algemene voorwaarden binnen de produktie. Opdrachtgever zal in kennis worden gesteld van deze algemene voorwaarden. Deze zullen tevens ter hand worden aangeboden of middels mail worden gecommuniceerd tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Algemene voorwaarden van leveranciers zijn altijd leidend binnen de produktie.
16.4 Opdrachtgever is in alle gevallen verantwoordelijk voor de door hen zelf geproduceerde onderdelen van het evenement alsmede leveranciers in de breedste zin des woords. Schade en of derving dan wel wanprestatie met alle mogelijke gevolgen voor het totale evenement, komen dan ook geheel op conto en verantwoordelijkheid van opdrachtgever.
16.5 Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben beiden de verantwoordelijkheid de privacy van bezoekers en of aanwezige tijdens en voorafgaand aan het evenement te borgen
16.6 Videocontent en foto’s van het evenement kunnen nimmer worden gedeeld op social media dan wel online zonder accoord van opdrachtgever. Opdrachtgever blijft altijd eigenaar van de content in de breedste zin des woords. Het gebruik van beelden, foto’s en referenties door opdrachtnemer mag en kan alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtgever
16.7 Betalingsvoorwaarden en annulering worden in de overeenkomst van opdracht opgenomen. Wanneer overeenkomst van opdracht deze bepalingen niet heeft opgenomen gelden de bepalingen zoals in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.
16.8 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de levering van alle mogelijke faciliteiten en diensten die het moet leveren om de opdracht en of evenement door opdrachtnemer te kunnen uitvoeren.

TRAININGEN CORPORATE

Artikel 17 ( Totaal Voorwaarden Trainingen )

17.1 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van trainingen, cursussen en of presentaties
17.2 Partijen sluiten voorafgaand aan de opdracht een overeenkomst van opdracht, boekingsovereenkomst of andere overeenkomst waarin doelstellingen, levering en financiele afspraken worden bekrachtigd.
17.3 Het is opdrachtgever en haar deelnemers ontboden zonder toestemming, schriftelijk, van opdrachtnemer delen of gehele trainingen en presentaties te gebruiken, te dupliceren of te delen met derden.
17.4 Opkomst van deelnemers van trainingen is geheel de verantwoordelijkheid van opdrachtgever
17.5 Opdrachtgever zal zorgen voor de benodigde faciliteiten en locatie(s) om opdrachtnemer de opdracht te kunnen laten uitvoeren. Kosten in deze komen geheel voor rekening van opdrachtgever.
17.6 Opdrachtgever zal tijdens het uitvoeren van de opdracht opdrachtnemer vrijstellen van kosten voor eten en drinken
17.7 Betalingsvoorwaarden en annulering worden in de overeenkomst van opdracht opgenomen. Wanneer overeenkomst van opdracht deze bepalingen niet heeft opgenomen gelden de bepalingen zoals in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.
17.8 Opdrachtnemer heeft de taak de opdracht naar niveau uit te voeren en te leveren. Inhoudelijk heeft opdrachtnemer de taak deze voorafgaand duidelijk met opdrachtgever te bespreken en te bekrachtigen
17.9 Eventuele BUMA en SENA kosten komen voor rekening van opdrachtgever

ONLINE PLATFORMEN

Artikel 18 ( Totaal Voorwaarden Online Platforms )

18.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer sluiten voorafgaand aan de samenwerking een participatieovereenkomst met elkaar. Binnen deze participatieovereenkomst worden afspraken geformaliseerd. Niet opgenomen bepalingen binnen deze algemene voorwaarden zullen dan ook binnen de participatieovereenkomst worden opgenomen. Deze zijn dan ook leidend.
18.2 Opdrachtnemer is eigenaar van verschillende online platforms. Opdrachtnemer is in deze verantwoordelijk voor de werkzaamheid, bereik en functionaliteit van het platforM
18.3 Opdrachtgever kan nimmer vrij van recht over content van andere participanten beschikken
18.4 Bij niet nakomen van financiele afspraken is opdrachtnemer vrij de content te blokkeren of van het platform te verwijderen. Mogelijke gevolgschade is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever
18.5 Bij eventuele shared revenu zullen afspraken in deze worden opgenomen binnen de participatieovereenkomst
18.6 Opdrachtnemer heeft inzake de privacywetgeving een privacy policy uitgeschreven binnen het platform
18.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in beeld brengen van gasten, medewerkers, leveranciers en of figuranten. Zij zal hiervoor volledige verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor getekende quitclaims indien opdrachtgever dit nodig acht. Opdrachtnemer kan en zal deze quitclaims leveren aan opdrachtgever wanneer deze hierom uitdrukkelijk vraagt.
18.8  Alle afgesloten abonnementen in welke vorm dan ook zullen worden gesloten met een stilzwijgende verlenging voor de duur van de periode zoals in eerste instantie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeen is gekomen. Opzeggen van abonnementen geschiedt schriftelijk met een opzegtermijn van twee maanden voor vervaldatum. Bij niet tijdig opzeggen wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengt.
18.9 Technische storingen en of werkzaamheid van het platform zal binnen 72 uur door opdrachtnemer verholpen moeten zijn. Hierna heeft opdrachtgever recht op schadevergoeding. Deze schadevergoeding zal bepaald worden aan de hand van aantoonbaar verlies in bereik, verkoop en imagoschade. Deze schadevergoeding zal nimmer hoger kunnen zijn dan 50% van de totale gedane investering door opdrachtgever binnen en op het platform.

FORMAT ONTWIKKELING

Artikel 19

19.1 Wanneer een natuurlijk of rechtspersoon op welke manier dan ook een mogelijk formatvoorstel indient bij Jeroen Smits Produkties, moet zij vooraf bewust zijn van het gegeven dat bij indienen het mogelijk ten uitvoer te brengen format voor 50% eigendom wordt van Jeroen Smits Produkties BV
19.2 Bij produktie van het format zullen tussen derden partij en Jeroen Smits Produkties vooraf duidelijke financiele alsmede produktietechnische afspraken in een overeenkomst worden bekrachtigd.
19.3 Het kopieren van gehele of delen van formats die ontwikkeld en bedacht zijn door Jeroen Smits Produkties wordt als strafbaar gezien. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is dan ook niet mogelijk.
19.4 Jeroen Smits Produkties heeft merkenrecht en beeldrecht gedeponeerd bij het Benelux merkenbureau
19.5 Verzoek om verpanding van eventuele geclaimde formats en beeldmerken dienen schriftelijk te worden ingediend bij Jeroen Smits Produkties
19.6 Wanneer derden een opdracht wensen in te dienen ter ontwikkeling van een format, concept of anderszins waar Intellectuele eigendommen op rusten, dient dit schriftelijk te worden aangevraagd.
19.7 Jeroen Smits Produkties kan zowel als ontwikkelaar, creatief, van het format worden verzocht alsmede als uitvoerend produktioneel.

UITVOEREND ARTIEST 

Artikel 20

20.1 Voor uitvoerende podium activiteiten, lees artiest in uitvoering, gelden aparte algemene voorwaarden alsmede een rider. Deze zijn terug te vinden op www.jeroensmits.nl of www.trouwambtenbaar.tv
20.2 Aanvragen ter uitvoering binnen genoemde disciplines geschiedde schriftelijk middels contactformulier die te vinden zijn op genoemde websites

TOTAAL CONCEPTEN

Artikel 21

21.1 Onder totaal concepten worden intellectuele concepten bedoeld die op basis van inhoud, creativiteit en aandacht door CJ Smits in persoon of door de entiteit Jeroen Smits Produkties.
21.2 Opdrachten tot het ontwikkelen van totaal concepten in de breedste zijn van het woord, kunnen door opdrachtgever als verzoek bij opdrachtnemer worden ingediend. Opdrachtnemer, lees Jeroen Smits Produkties, kan ook zelf een totaal concept ontwikkelen en dat verkopen en of zelf als exploitatiemodel uitrollen.
21.3  Zowel totaal concepten die worden ontwikkeld in opdracht van opdrachtgever of die door opdrachtnemer zelf worden ontwikkeld, daarvan is het intellectueel eigendom altijd van opdrachtnemer of wel te noemen Jeroen Smits Produkties als entiteit.
22.4 Voor de produktie of ontwikkeling van ene totaal concept in opdracht zal een opdrachtbevestiging met bepalingen worden opgemaakt.
22.5 Het is mogelijk om voor bepaalde totaal concepten een nieuwe entiteit op te richten. Wanneer dit het geval is zullen de rechten door Jeroen Smits Produkties worden overgedragen aan de nieuwe entiteit. Voor deze entiteit gelden dan andere nader op te stellen algemene voorwaarden

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

* Verplichte velden
Interesse